Regulamin

pdf Regulamin świadczenia usługi [SAFREUM]

§ 1 definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – oznacza umocowaną przez Użytkownika osobę posiadającą określone uprawnienia do zarządzania Usługą [SAFREUM] w zakresie jej bieżącej obsługi;

 1. Aplikacja [SAFREUM] – oznacza oprogramowanie, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy stanowiące integralny element Systemu [SAFREUM], z którego Klient korzysta w ramach Usługi [SAFREUM];

 1. Cennik – oznacza udostępnioną do publicznej wiadomości na stronie internetowej Usługodawcy informację o aktualnej wysokości opłat abonamentowych należnych za Usługę [SAFREUM];

 1. Dane Uwierzytelniające – oznaczają zindywidualizowane dane Użytkownika umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usługi [SAFREUM] tj. 

 1. kod klucza – alfanumeryczny ciąg znaków generowany dynamicznie przez System [SAFREUM] dla danego Użytkownika w procesie Rejestracji i jest niezbędny do dokonywania zmian w systemie przez Użytkownika z jednoczesnym użyciem kodu klucza,

 2. klucz – plik o rozszerzeniu „key”, który generowany przez System [SAFREUM] dla danego Użytkownika w trakcie procesu Rejestracji i jest niezbędny do dokonywania zmian w systemie przez Użytkownika z jednoczesnym użyciem kodu klucza

 3. login – zindywidualizowane oznaczenie UżytkownikaSystemie [SAFREUM] umożliwiające jego identyfikację, wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Aplikacji [SAFREUM], którym może być adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Formularzu Rejestracyjnym,

 4. hasło do Konta Użytkownika – określony przez Użytkownika ciąg znaków umożliwiający zalogowanie się do Systemu [SAFREUM];

 1. Formularz Rejestracyjny – oznacza udostępniany przez Usługodawcę poprzez stronę internetowej www.safreum.com formularz umożliwiający zamówienie Usługi [SAFREUM] (w tym również określenie jej parametrów), jak również rejestrację UżytkownikaSystemie [SAFREUM];

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną lub przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., nr 672 z późn. zm.) korzystającego z Usługi [SAFREUM] w związku z usługami świadczonymi na jego rzecz przez Użytkownika;

 1. Konto Użytkownika – oznacza elektroniczne konto w Systemie [SAFREUM] zakładane indywidualnie Użytkownikowi, który spełni warunki określone Regulaminem umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usługi [SAFREUM];

 1. Okres Rozliczeniowy – oznacza pełny miesiąc, za który należna jest opłata określona w Cenniku;

 1. Opłata Aktywacyjna – określoną w Cenniku kwotę, która naliczana jest w trakcie Rejestracji w zależności od wybranego abonamentu i którą Użytkownik obowiązany jest zapłacić;

 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;

 1. Rejestracja – oznacza określone przez Usługodawcę czynności, jakie podmiot zamierzający korzystać z Usługi [SAFREUM] zobowiązany jest wykonać w celu zawarcia z Usługodawcą umowy na korzystanie z Usługi [SAFREUM];

 1. [SAFREUM] Website – oznacza stronę internetową, poprzez którą Usługodawca udostępnia Usługę [SAFREUM];

 1. System [SAFREUM] – oznacza udostępniany, utrzymywany i administrowany w celu świadczenia Usługi [SAFREUM] zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, w zakresie procesów obsługiwanych poprzez poszczególne funkcje Usługi [SAFREUM];

 1. Umowa – oznacza umowę, warunki której określa Regulamin, zawartą pomiędzy UsługodawcąUżytkownikiem na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Użytkownikowi Usługę [SAFREUM], a Użytkownik zobowiązuje się do ponoszenia opłat za korzystanie z Usługi [SAFREUM]; zawarcie Umowy następuje z chwilą zakończenia Rejestracji;

 1. Usługa [SAFREUM] – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę Aplikacji [SAFREUM] służącej do bezpiecznej i szybkiej komunikacji pomiędzy UżytkownikiemKlientem w zakresie podjętej współpracy;

 1. Usługodawca – oznacza spółkę pod firmą: SAFELAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Osiedle 1 Maja 3 lok. 64, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466930 posiadającą numer NIP 769220708;

 1. Użytkownik – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., nr 672 z późn. zm.), który zawarł z Usługodawcą Umowę, przy czym ze względu na charakter Usługi [SAFREUM] według Usługodawcy System [SAFREUM] adresowany jest w szczególności do przedsiębiorców świadczących usługi prawne, księgowe, doradztwa podatkowego oraz doradztwa biznesowego;

 1. Współpracownik – oznacza osobę fizyczną lub przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., nr 672 z późn. zm.), która występuje w Systemie [SAFREUM] jako współpracownik i która ma nadane przez Użytkownika odpowiednie uprawnienia do używania Systemu [SAFREUM].

§ 2 postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, Usługi [SAFREUM]polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi do korzystania Aplikacji [SAFREUM] poprzez [SAFREUM] Website stanowiącej część Systemu [SAFREUM], służącej do bezpiecznej i szybkiej komunikacji pomiędzy UżytkownikiemKlientem, jak również do obsługi procesów wewnętrznych Użytkownika.

 1. Usługodawca udostępnia w ramach Systemu [SAFREUM] informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące Usługi [SAFREUM], w postaci wyodrębnionej (m.in. pola graficzne, okienka pop-up i inne) lub poprzez odesłanie do instrukcji postępowania zamieszczanych przez Usługodawcę na stronie internetowej na [SAFREUM] Website, z chwilą dokonywania przez Użytkownika określonych czynności przy użyciu narzędzi lub oprogramowania udostępnionych przez Usługodawcę, w ramach Usługi [SAFREUM].

 1. W ramach Usługi [SAFREUM], Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi dostępu do Aplikacji [SAFREUM] o parametrach określonych przez Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę w trakcie Rejestracji lub w trakcie korzystania z Usługi [SAFREUM] oraz do przechowywania w Systemie [SAFREUM] zaszyfrowanych danych wprowadzonych przez Użytkownika i/lub Klienta z wykorzystaniem Aplikacji [SAFREUM].

 1. Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Użytkownika w zastosowaniu Aplikacji [SAFREUM] w prowadzonej przez niego działalności. W interesie Użytkownika leży zapoznanie się z możliwościami i sposobem funkcjonowania Aplikacji [SAFREUM] w okresie objętym Opłatą Aktywacyjną.

 1. Usługodawca zastrzega, że Aplikacja [SAFREUM] jest udostępniana Użytkownikowi w stanie takim jaki jest na chwilę udostępnienia i w związku z tym Usługodawca nie dostosowuje jej do konkretnych potrzeb Użytkownika.

 1. Usługodawca zastrzega, że Usługa [SAFREUM] oferowana jest i świadczona w modelu SaaS (Software as a Service), co oznacza, iż Aplikacja [SAFREUM] (oraz inne oprogramowanie osób trzecich) jest zainstalowana i utrzymywana w całości w ramach Systemu [SAFREUM]. Ani Użytkownik ani Klient nie nabywa żadnych praw do Aplikacji [SAFREUM] ani innego oprogramowania firm trzecich udostępnianych w ramach Usługi [SAFREUM].

§ 3 zawarcie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi [SAFREUM]

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi [SAFREUM] wyłącznie na potrzeby i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 1. Rejestracja następuje poprzez:

 1. poprawne wypełnienie Formularza Rejestracyjnego udostępnianego poprzez stronę internetową www.safreum.com, w tym dokonanie wyboru abonamentu na korzystanie z Usługi [SAFREUM] oferowanego przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem obowiązującym na dzień Rejestracji oraz 

 2. potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i stanowiącym załącznik do Regulaminu potwierdzeniem warunków zamówienia ich akceptację w formie elektronicznej (tj. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu Rejestracyjnym) oraz,

 3. aktywację linku przesyłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym potwierdzającego prawidłowy przebieg kolejnych etapów procesu Rejestracji przewidzianych przez Usługodawcę.

 1. Zakończenie Rejestracji następuje z chwilą aktywacji przez Użytkownika linka aktywującego przesłanego przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty Aktywacyjnej odpowiadającej wybranemu przez Użytkownika abonamentowi zapłaconą zgodnie z § 8 Regulaminu niezwłocznie po zakończeniu Rejestracji. Zawarcie umowy świadczenia Usługi [SAFREUM] następuje z chwilą aktywacji linków otrzymanych przez Użytkownika a przesłanych przez Usługodawcę. Pełna funkcjonalność Systemu [SAFREUM] będzie dostępna niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą Opłaty Aktywacyjnej .

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: potwierdzenia warunków zamówienia na trwałym nośniku (wersja papierowa lub w formie pliku w formacie pdf) podpisanego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Użytkownika, potwierdzenia warunków zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Od tej chwili z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej (po uprzedniej weryfikacji Danych Uwierzytelniających przez System [SAFREUM]) Usługodawca gwarantuje Użytkownikowi dostęp do Usługi [SAFREUM]. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do przesłania egzemplarza oryginalnego potwierdzenia warunków zamówienia, o których mowa powyżej na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany we wzorze potwierdzenia warunków zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Do dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy Opłatą Aktywacyjną Użytkownik może korzystać z Usługi [SAFREUM] wyłącznie w zakresie niektórych jej funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę wg jego uznania.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie Rejestracji prawdziwych i aktualnych jego danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności wprowadzonych danych oraz odmowy rejestracji Usługi [SAFREUM] w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ww. danych lub z innych istotnych przyczyn wg uznania Usługodawcy. W przypadku zmiany danych podanych w trakcie Rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji z wykorzystaniem udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę narzędzi w ramach Aplikacji [SAFREUM].

 1. W terminie trzydziestu (30) dni od dnia potwierdzenia linka aktywacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu Usługi [SAFREUM] przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, które Użytkownik wykonuje poprzez doręczenie Usługodawcy w ww. terminie stosownego oświadczenia na piśmie. W takim przypadku Usługodawca zwróci Użytkownikowi w terminie siedmiu (7) dni od doręczenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy wynagrodzenie uiszczone przez Użytkownika stosownie do postanowień § 8 Regulaminu. Wskazane powyżej prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi jeden raz, co oznacza, że przy kolejnych wnioskach Użytkownika o dokonanie rejestracji w Systemie [SAFREUM] prawo odstąpienia mu nie przysługuje.

 1. Użytkownik posiadający zawartą umowę o świadczenie Usługi [SAFREUM] może w ramach tej samej umowy i z uwzględnieniem określonych w Cenniku parametrów Usługi [SAFREUM] przewidzianych dla danego abonamentu dokonywać zmian w zakresie liczby osób uprawnionych do korzystania z Usługi [SAFREUM] oraz liczby Klientów. Za dokonanie zmian w tym zakresie Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w Cenniku aktualnym na dzień dokonania zmian.

 1. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca dostarczy mu Regulamin w aktualnie obowiązującym brzmieniu, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 4 warunki techniczne świadczenia Usługi [SAFREUM]

 1. W celu korzystania z Usługi [SAFREUM] konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 1. posiadanie urządzenia elektronicznego (komputer, smartphone, tablet) z zainstalowaną przeglądarką spełniająca warunki wymienione na stronie www.safreum.com,

 2. posiadanie dostępu do Internetu o prędkości przekazu danych co najmniej na poziomie 64 Kb/s gwarantującego nieprzerwany dostęp do Aplikacji [SAFREUM] podczas korzystania z niej,

 3. wielkość pojedynczego pliku dodawanego do Systemu [SAFREUM] nie może przekraczać 1GB a całkowita pojemność jest określona przez wybrany wariant abonamentu.

 1. Korzystanie z Usługi [SAFREUM] wymaga każdorazowego połączenia się z Systemem [SAFREUM] online poprzez [SAFREUM] Website, zalogowanie się do Konta Użytkownika oraz podanie wymaganych Danych Uwierzytelniających.

 1. Wszelkie dane wprowadzane do Aplikacji [SAFREUM] przez Użytkownika w ramach Usługi [SAFREUM] stanowią własność Użytkownika.

 1. Usługodawca umożliwi Użytkownikowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi [SAFREUM] w modelu 24/5. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: suport@safreum.com i telefonicznie pod numerem 789 000 600 porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi [SAFREUM] (w tym dotyczących zakresu funkcjonalnego i sposobu działania Aplikacji [SAFREUM], pomocy w rozwiązywaniu problemów uniemożliwiających korzystanie z Aplikacji [SAFREUM] itp.).

 1. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez UżytkownikówUsługi [SAFREUM] świadczonej drogą elektroniczną przez, o której mowa w art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., nr 1422 z późn. zm.) udostępniona jest Użytkownikowi pod adresem domenowym www.safreum.com. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy zagrożeń, które Usługodawca identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich.

 1. Usługa [SAFREUM] dostępna będzie przez siedem (7) dni w tygodniu, dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę z dostępnością nie mniejszą niż 95% pełnego czasu. Usługodawca zastrzega, że w przypadku planowanych lub koniecznych prac serwisowych i innych, o których mowa w § 5 ust.7 Regulaminu, Usługa [SAFREUM] może być dostępna w mniejszym zakresie niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, o czym Usługodawca poinformuje Użytkowników.

§ 5 prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi nieprzerwanego dostępu do Aplikacji [SAFREUM] zainstalowanej w Systemie [SAFREUM], z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w Systemie [SAFREUM], wprowadzone przez Użytkownika oraz Klientów będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz, jak również nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. nieuprawnionych pracowników Użytkownika lub Klienta). W tym celu System [SAFREUM] zapewnia następujące funkcje zabezpieczające: weryfikację tożsamości osób korzystających z Aplikacji [SAFREUM] na podstawie upoważnienia Użytkownika oraz Klienta, szyfrowanie przekazu, znakowanie czasem, HA (High Availability) tj. środowisko informatyczne wysokiej dostępności, którego założeniem jest zapewnienie nieprzerwanego i niezakłóconego działania środowiska hardware’owo-software’owego, nawet w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania, poprzez zdublowanie zasobów i ich fizyczne rozdzielenie oraz takie skonfigurowanie, aby jedna instancja była w stanie automatycznie przejąć zadania drugiej, bez widocznej dla otoczenia przerwy w działaniu.

 1. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą danych tworzone będą i przechowywane przez Usługodawcę kopie bezpieczeństwa (backup’y) danych zgromadzonych w Systemie [SAFREUM], PRZY CZYM USŁUGODAWCA ZASTRZEGA, ŻE W PRZYPADKU UTRATY PRZEZ UŻYTKOWNIKA DANYCH UWIERZYTELNIAJĄCYCH, USŁUGODAWCA Z UWAGI NA PRZYJĘTE STANDARDY ZABEZPIECZANIA DANYCH (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ICH SZYFROWANIE NA POZIOMIE SYSTEMU [SAFREUM] NIE POSIADA TECHNICZNEJ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH ZAMIESZCZONYCH W SYSTEMIE [SAFREUM], CO UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZAJĄC ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PRZY REJESTRACJI – AKCEPTUJE.

 1. Usługodawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywał dla własnych potrzeb danych wprowadzonych przez Użytkownika lub Klienta do Systemu [SAFREUM], z zastrzeżeniem przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 10 Regulaminu.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnego rozwoju i modyfikacji działania Usługi [SAFREUM] i funkcjonalności oferowanych w ramach Usługi [SAFREUM]; o wprowadzeniu takich zmian Usługodawca w miarę możliwości będzie informował Użytkownika pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika przy Rejestracji lub w formie powiadomień w Systemie [SAFREUM].

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia informacji o świadczeniu Usługi [SAFREUM] na rzecz Użytkownika na stronie internetowej Usługodawcy dla potrzeb tworzenia listy referencyjnej, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie swój sprzeciw w tym zakresie.

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa [SAFREUM] działała w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Przy czym Usługodawca zastrzega sobie jednocześnie prawo do czasowych przerw w działaniu Usługi [SAFREUM] dla celów konserwacyjnych, serwisowych oraz w celu aktualizacji i rozwoju Usługi [SAFREUM], w przypadku gdy przerwy te ze względów technicznych będą niezbędne. O wszelkich przerwach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Usługodawca będzie informował Użytkownika ze stosownym wyprzedzeniem – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji lub w formie powiadomień w Systemie [SAFREUM]. USŁUGODAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY POWSTAŁE NA SKUTEK WYSTĄPIENIA W DZIAŁANIU USŁUGI [SAFREUM] PRZERW, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM § 5 UST. 7 REGULAMINU.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania do Usługi [SAFREUM] w przypadku naruszenia warunków Regulaminu lub przepisów prawa, w przypadku stwierdzenia wykorzystywania Aplikacji [SAFREUM] niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników. W takim przypadku opłaty za Usługę [SAFREUM] uiszczone już przez Użytkownika nie będą zwracane. Usługodawca przed dokonaniem blokady, o której mowa powyżej może wystąpić do Użytkownika z wnioskiem o informację dotyczącą korzystania z Usługi [SAFREUM].

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi [SAFREUM] w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Usługodawca w terminie czternastu (14) dni od złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi [SAFREUM] zwróci Użytkownikowi zapłaconą część wynagrodzenia tj. część stawki abonamentowej, w proporcji do okresu, przez który umowa o świadczenie Usługi [SAFREUM] by obowiązywała gdyby nie nastąpiło jej rozwiązanie. Powyższe zdanie nie ma zastosowania jeżeli rozwiązanie nastąpiło w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu lub przepisów prawa albo w przypadku stwierdzenia wykorzystywania Aplikacji [SAFREUM] niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników.

§ 6 odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi [SAFREUM] ze wszystkich tytułów (w tym za utratę danych) jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Użytkownika, przy czym łączna odpowiedzialność Usługodawcy nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej netto za korzystanie przez UżytkownikaUsługi [SAFREUM] obliczonej wg stawki wynagrodzenia obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

 1. problemami telekomunikacyjnymi,

 2. niedziałaniem albo wadliwym działaniem oprogramowania firm trzecich, w tym działaniem wirusów komputerowych,

 3. wadami sprzętu komputerowego Użytkownika lub wykorzystywaniem sprzętu o parametrach technicznych niewystarczających do korzystania z Usługi [SAFREUM],

 4. wykorzystywaniem Aplikacji [SAFREUM] niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezastosowanie się do instrukcji, zaleceń i informacji dotyczących korzystania z Aplikacji [SAFREUM] przekazanych przez Usługodawcę,

 5. ingerencją w Aplikację [SAFREUM] lub bazy danych przez osoby nieuprawnione (chyba, że nastąpiło to z winy Usługodawcy), w szczególności powstałą w związku z udostępnieniem przez Użytkownika osobom nieuprawnionym danych dotyczących Konta Usługi albo Danych Uwierzytelniających,

 6. utratą przez Użytkownika Danych Uwierzytelniających skutkujących brakiem możliwości ich odtworzenia,

 7. innymi okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzyści, które Użytkownik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 1. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych Użytkownikowi z winy umyślnej Usługodawcy.

 1. Zgodnie z przepisem art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., nr 1422 z późn. zm.), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników lub Klientów i przechowywane w Systemie [SAFREUM].

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 7 prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi [SAFREUM] wyłącznie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie Regulaminu oraz zgodnie z wszelkimi instrukcjami udostępnionymi przez Usługodawcę.

 1. Wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika lub Klienta do Aplikacji [SAFREUM] w ramach korzystania z Usługi [SAFREUM] stanowią własność podmiotu wprowadzającego, który w związku z tym ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

 1. Użytkownik nie ma prawa, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy:

 1. udostępniać Aplikacji [SAFREUM] osobom trzecim do używania pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym bądź darmowym), z wyłączeniem Klientów w zakresie wyznaczonym abonamentem, który Użytkownik wybrał w celu korzystania z Usługi [SAFREUM] oraz pracowników (współpracowników) Użytkownika w celach związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą,

 2. korzystać z Usługi [SAFREUM] wspólnie z podmiotami trzecimi (z wyłączeniem Klientów),

 3. instalować w Systemie [SAFREUM] jakichkolwiek innych programów, narzędzi, itp.

 1. Użytkownik zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć dane Konta Użytkownika, jak również Dane Uwierzytelniające i nie może ich udostępniać osobom trzecim. Wszelkie negatywne skutki wynikające z niedopełnienia powyższego obowiązku obciążają wyłącznie Użytkownika.

 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy, jak również podmiotów trzecich, których oprogramowanie może być udostępnione Użytkownikowi w celu korzystania z Usługi [SAFREUM]. Użytkownikowi w żadnym wypadku nie przysługuje prawo do dokonywania modyfikacji Aplikacji [SAFREUM] (ani innego oprogramowania firm trzecich udostępnianego w ramach Usługi [SAFREUM]), jej dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia kodu lub jakichkolwiek innych zmian Aplikacji [SAFREUM].

 1. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt 1) Regulaminu, Usługodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Użytkownika opłat z tytułu korzystania z Systemu [SAFREUM] przez jego Klientów na zasadach dowolnie ustalonych przez Użytkownika. Użytkownik rozlicza się z Klientami we własnym zakresie, a Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika oraz Klientów żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Wzajemne rozliczenia pomiędzy UżytkownikiemKlientem nie mają wpływu na rozliczenia pomiędzy UżytkownikiemUsługodawcą.

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do usuwania lub modyfikowania jakichkolwiek oznaczeń znajdujących się w Aplikacji [SAFREUM], w tym znaków towarowych lub innych oznaczeń w niej zamieszczonych.

 1. W okresie obowiązywania Umowy na świadczenie Usługi [SAFREUM], Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany opcji abonamentowej określonej w Cenniku skutkującej wydłużeniem okresu obowiązywania umowy na świadczenie Usługi [SAFREUM]. Zmiana następuje na wniosek Użytkownika za porozumieniem stron.

 1. W przypadku gdy Użytkownik nie poinformuje Usługodawcy co najmniej na 30 dni przed upływem okresu abonamentowego na jaki została zawarta Umowa, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres [confirmation@safreum.com] o braku zamiaru kontynuowania umowy o świadczenie Usługi [SAFREUM] lub zamiarze zmiany opcji abonamentowej aktualnie obowiązującej, umowa o świadczenie Usługi [SAFREUM] ulega przedłużeniu na kolejny taki sam okres i na takich samych warunkach dotyczących wysokości należnego wynagrodzenia za korzystanie z Usługi [SAFREUM].

§ 8 wynagrodzenie

 1. Za świadczenie Usługi [SAFREUM] Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z Cennikiem dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.safreum.com. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od opcji abonamentowej wybranej przez Użytkownika determinowanej parametrami wskazanymi w Cenniku.

 1. Dodatkowe usługi związane z Usługą [SAFREUM], nieopisane w Cenniku, mogą być świadczone przez Usługodawcę na odrębne, pisemne zlecenie Użytkownika, po uprzednim uzgodnieniu zakresu tych usług, terminu ich wykonania oraz wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tego tytułu lub ich zamówieniu spośród oferty dodatkowej Usługodawcy. Użytkownik oświadcza że zlecenia usług dodatkowych będzie składała w jego imieniu wyłącznie osoba do tego uprawniona.

 1. W przypadku gdy Usługa [SAFREUM] była świadczona przez niepełny Okres Rozliczeniowy – wówczas opłata miesięczna za Usługę [SAFREUM] ustalana jest w wysokości 1/30 za każdy dzień świadczenia Usługi [SAFREUM] w danym miesiącu.

 1. Użytkownik zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie należne Usługodawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę, w terminie siedmiu (7) dni od dnia doręczenia faktury, z zastrzeżeniem, że w procesie Rejestracji płatność dokonywana jest na podstawie faktury pro forma przekazanej na adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji, z uwzględnieniem § 8 ust. 5 Regulaminu.

 1. Faktury VAT z tytułu świadczenia Usługi [SAFREUM] dostarczane będą przez Usługodawcę Użytkownikowi w formie elektronicznej (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 1661) na adres wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin podczas Rejestracji.

 1. W przypadku, gdy opóźnienie Użytkownika w zapłacie opłaty za Usługę [SAFREUM] przekracza siedem (7) dni licząc od dnia upływu terminu zapłaty ustalonego zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do:

 1. ograniczenia w części zakresu świadczeń, w sposób analogiczny jak wskazany w § 3 ust. 5 Regulaminu, do których zobowiązany jest na podstawie umowy o świadczenie Usługi [SAFREUM], a następnie,

 2. w przypadku dalszego braku płatności – po upływie kolejnych siedmiu (7) dni licząc od dnia upływu terminu zapłaty ustalonego zgodnie z § 8 ust.6 Regulaminu, zawieszenia wykonywania świadczeń, do których zobowiązany jest na podstawie umowy o świadczenie Usługi [SAFREUM], a następnie, ,

 3. w przypadku dalszego braku płatności – po upływie kolejnych siedmiu (7) dni licząc od dnia upływu terminu zapłaty ustalonego zgodnie z § 8 ust. 6 pkt 2) Regulaminu, rozwiązania umowy o świadczenie Usługi [SAFREUM] ze skutkiem natychmiastowym z winy Użytkownika.

§ 9 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi [SAFREUM] z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

 1. Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy reklamację niezwłocznie po tym jak zaistniały okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacji w zakresie prawidłowości działania i możliwości korzystania z Usługi [SAFREUM] wraz z podaniem danych określonych w ust. 4 poniżej. Niezgłoszenie reklamacji w sposób prawidłowy uniemożliwia jej rozpatrzenie oraz oznacza akceptację przez Użytkownika prawidłowości wykonania Usługi [SAFREUM].

 1. Reklamacje w działaniu Usługi [SAFREUM], zgłoszona winny być zgłaszane przez Użytkownika pocztą elektroniczną na adres: claims@safreum.com lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub na stronie www:safreum.com . Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień pojawienia się zgłoszenia na serwerze odbiorczym Usługodawcy.

 1. W reklamacji, Użytkownik zobowiązany jest wskazać:

 1. nazwę Użytkownika oraz adres do korespondencji;

 2. zakres reklamacji, w tym w szczególności opis nieprawidłowości w działaniu Usługi [SAFREUM];

 3. okoliczności uzasadniające reklamację;

 4. datę stwierdzonej nieprawidłowości w działaniu Usługi [SAFREUM] przez Użytkownika.

 1. Zgłoszona reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie trzydziestu (30) dni od jej doręczenia. W przypadku gdy okaże się, że niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi [SAFELAW] wynika z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu Usługodawca nie jest zobowiązany do odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.

 1. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

§ 10 ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podanych w trakcie Rejestracji odbywać się będzie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., nr 1182) [SAFREUM], w celu, w sposób i w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia Usługi [SAFREUM] oraz w celu wystawiania dowodów księgowych. [SAFREUM]Przy czym Usługodawca informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do świadczenia Usługi [SAFREUM],

 2. dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim,

 3. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w jego dane osobowe oraz do ich poprawiania.

 1. Użytkownik pełni rolę administratora danych osobowych w stosunku do danych wprowadzanych do Aplikacji [SAFREUM] w ramach Usługi [SAFREUM] przez Użytkownika lub przez Klienta. Z chwilą zawarcia Umowy, Użytkownik powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w bazie danych Aplikacji [SAFREUM] w celu świadczenia Usługi [SAFREUM]. Potwierdzeniem powyższego jest umowa w sprawie przetwarzania danych osobowych w formie pisemnej stanowiąca element potwierdzenia warunków zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania podmiotom z nim współpracującym danych i informacji statystycznych dotyczących Aplikacji [Safreum] oraz ilości Użytkowników, bez ujawniania danych osobowych Użytkowników lub Klientów.

§ 11 rozwiązanie Umowy i zmiany w Regulaminie

 1. Umowa zawierana jest na czas określony rodzajem abonamentu wykupionego przez Użytkownika. UżytkownikowiUsługodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozwiązanie Umowy bez podania przyczyn. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem okresu wyznaczonego rodzajem wykupionego abonamentu, a § 7 ust. 9 Regulaminu nie ma zastosowania.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Usługodawcę warunków świadczenia Usługi [SAFREUM] przewidzianych w Regulaminie. Oświadczenie w sprawie rozwiązania Umowy powinno zostać złożone na piśmie z podaniem przyczyn na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie lub na stronie internetowej www.safreum.com. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie odpowiednie zastosowanie będzie miał § 5 ust. 9, (zdanie drugie) Regulaminu.

 1. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

 1. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w trakcie Rejestracji,

 2. nieuiszczenie wynagrodzenia za korzystanie z Usługi [SAFREUM] w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia upływu terminu zapłaty ustalonego zgodnie z Regulaminem,

 3. rażącego naruszenia innych postanowień Regulaminu.

Oświadczenie w sprawie rozwiązania Umowy powinno zostać złożone na piśmie z podaniem przyczyn na adres Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (w tym również Cennika), o czym powiadomi Użytkownika poprzez udostępnienie treści nowego Regulaminu lub Cennika na stronie internetowej www.safreum.com oraz pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji.

 1. Zmiany Regulaminu lub Cennika obowiązują od dnia udostępnienia treści Regulaminu (w tym Cennika) po zmianach na stronie internetowej www.safreum.com z zastrzeżeniem, że nie dotyczą one Użytkowników, których prawa i obowiązki powstały przed dniem dokonania zmiany Regulaminu lub Cennika. W stosunku do takich Użytkowników zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, chyba że obowiązek dokonania zmian przez Usługodawcę wynika ze zmian obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu (w tym Cennika) po zmianach, wówczas w terminie siedmiu (7) dni od wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym Cennika) może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiły zmiany. W takim przypadku zmiany dokonane przez Usługodawcę nie obowiązują w stosunku do Użytkownika, który złożył oświadczenie w sprawie rozwiązania Umowy z przyczyn opisanych w niniejszym Ustępie 5, a Usługodawca w terminie trzydziestu (30) dni od złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy zwróci Użytkownikowi część wynagrodzenia w proporcji do okresu, przez który umowa o świadczenie Usługi [SAFREUM] by obowiązywała gdyby nie nastąpiło jej rozwiązanie.

 1. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie określonym w § 11 ust. 5 oznacza zgodę Użytkownika na nowe brzmienie Regulaminu (w tym Cennika).

 1. Najpóźniej w siódmym (7) dniu następującym po dniu, w którym nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy – bez względu na przyczynę, Usługodawca usunie dane zgromadzone w Koncie Użytkownika w okresie świadczenia Usługi [SAFREUM] w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie (NIEODWRACALNY). Jednakże na wniosek Użytkownika, złożony przez Administratora najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy, Usługodawca za dodatkową opłatą określoną w Cenniku udostępni Użytkownikowi kopię bazy danych zgromadzonych w Aplikacji [SAFREUM].

§ 12 postanowienia ogólne

 1. Użytkownik nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z realizacją Usługi [SAFREUM], w całości lub części, na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.

 1. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie siedziby lub adresu dla doręczeń. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku aktualnym adresem jest adres ostatnio wskazany. Pisma wysłane pod wskazany adres uznawane będą za doręczone skutecznie i powodujące skutki prawne w nich określone.

 1. Zabronione jest powielanie lub publikowanie całości lub części Regulaminu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne, nieskuteczne lub sprzeczne z postanowieniami prawa powszechnie obowiązującego należy takie postanowienie interpretować w sposób zgodny z intencjami podmiotu formułującego te postanowienia oraz zgodny z przepisami prawa lub postanowienia te pominąć jeśli nie można ich pogodzić z obowiązującym porządkiem prawnym. Pozostałe postanowienia Regulaminu obowiązują w pełnym zakresie.

 1. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi [SAFREUM], Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie kolejnych 14 dni od dnia wezwania drugiej Strony do ugody, ze wskazaniem jej treści i braku pisemnego porozumienia pomiędzy Stronami w tym zakresie, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego według zasad ogólnych.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14 lutego 2015 r.